Nazwa usługi: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
   
Kogo dotyczy: Producenci rolni
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1340)
Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013r., poz. 789)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  • Faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
  • Informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
   
Opłaty: brak
   
Czas realizacji: 1. Złożenie wniosku od 1 lutego do ostatniego dnia lutego lub od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku
2. Wydanie decyzji w terminie miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.
3. Wypłata zwrotu podatku:
- od 1 do 30 kwietnia jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do ostatniego dnia lutego
- od 1 do 31 października jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.
   
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 798