Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
   
Kogo dotyczy: użytkownicy wieczyści nieruchomości będących własnością Gminy Wałbrzych
   
Podstawa prawna: Ustawa
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83)
Ustawa
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści
  • aktualny odpis z księgi wieczystej
   
Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł
   
Czas realizacji: - zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

- zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   
Tryb odwoławczy: od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu który wydał decyzję,

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2434