Nazwa usługi: Udzielenie / zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorców
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o wydanie / zmianę licencji
  • Zaświadczenie o niekaralności z datą wydania nie wcześniej niż 1 miesiąc (w przypadku wydania nowej licencji)
  • Oświadczenie o niekaralności – dobrej reputacji
  • Wykaz pojazdów
  • Wykaz kierowców
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Zaświadczenie lekarskie z badań psychologicznych stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Prawo jazdy - kopia
  • Świadectwa legalizacji taksometru elektronicznego, o ile występuje - kopia
  • Dowod rejestracyjny pojazdu lub pozwolenia czasowego, z wpisem TAXI – kopia
   
Opłaty: Opłaty: Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłata za udzielenie licencji zależy od obszaru oraz okresu czasu, na który zostaje udzielona i należna jest od każdego pojazdu samochodowego.
Opłata za udzielenie/zmianę licencji wpłacana na konto UM w Wałbrzychu:
PKO BP S.A. 57 1020 3668 0000 5202 0430 0893,
od każdego pojazdu samochodowego.
Dowód opłaty jest załącznikiem do złożonego wniosku.

1. Licencja udzielona tylko na obszar Gminy Wałbrzych :
• Na okres od 2 do 15 lat – opłata 200 zł,
• Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 250 zł,
• Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 300 zł.

2. Licencja udzielona na obszar Gminy Wałbrzych i gmin sąsiadujących, tj. Szczawno Zdrój i / lub Boguszów - Gorce:
• Na okres od 2 do 15 lat – opłata 280 zł,
• Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 350 zł,
• Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 400 zł.

Opłata za zmianę licencji wynosi 10 % wartości wniesionej jak za wydanie.
• Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 %.
• Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłata za zmianę wypisu z licencji 5% opłaty.
   
Czas realizacji: bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 7 dni roboczych od momentu, gdy wniosek jest kompletny
   
Tryb odwoławczy: W ciągu 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2393