Nazwa usługi: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek o wydanie licencji
  • Oświadczenie/zaświadczenie o niekaralności.
  • Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru zatrudnienia kierowców. Wzór oświadczenia do pobrania
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Zaświadczenie lekarskie z badań psychologicznych stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • Prawo jazdy – kopia.
  • Świadectwo legalizacji urządzenia pomiarowo-kontrolnego – kopia
  • Dowod rejestracyjny pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem kopia
   
Opłaty: Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłata za udzielenie licencji wpłacana na konto UM w Wałbrzychu
PKO BP S.A. 57 1020 3668 0000 5202 0430 0893 od
każdego pojazdu samochodowego. Dowód opłaty jest załącznikiem do
złożonego wniosku.
1. Licencja udzielona tylko na obszar Gminy Wałbrzych :
· Na okres od 2 do 15 lat – opłata 200 zł
· Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 250 zł
· Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 300 zł
2. Licencja na obszar Gminy Wałbrzych i sąsiadujących tj. Szczawno Zdrój
i/lub Boguszów - Gorce:
· Na okres od 2 do 15 lat – opłata 280 zł
· Na okres powyżej 15 do 30 lat – opłata 350 zł
· Na okres powyżej 30 do 50 lat – opłata 400 zł.
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy: W ciągu 14 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 156