Nazwa usługi: Licencja na przewóz osób taksówką osobową
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1612)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159 poz. 1664)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. z 2002 r. Nr 12 poz. 118)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Formularz wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Formularz wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Odpis z rejestru przedsiębiorców.
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Zaświadczenie z rejestru skazanych.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów, również dokument potwierdzający prawo dysponowania nimi.
 • Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określona w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia orzeczenia psychologa, że nie ma przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Tytuł prawny do pojazdu.
   
Opłaty: Opłata za licencję w zależności od okresu ważności licencji w latach:
• 2-15 lat 200,00 zł
• 15-30 lat 250,00 zł
• 30-50 lat 300,00 zł
za zmianę danych licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% od opłat wyżej wymienionych.
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1491