Nazwa usługi: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
Ustawa
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:
  • - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
  • - Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie
  • - zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
  • - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
   
Opłaty: Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)
Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   
Czas realizacji: wniosek należy składać na 14 dni przed datą imprezy
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2368