Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
Ustawa
z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)
Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
Ustawa
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)
- Art. 65 ust. 1 pkt 2
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
   
Opłaty: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)

Opłata podstawowa roczna za:

- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1921