Nazwa usługi: Informacja na podatek od nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – położonych na obszarze Gminy Wałbrzych.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:1)grunty, 2)budynki lub ich części, 3)budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Podstawę opodatkowania stanowi:1) dla gruntów –powierzchnia, 2) dla budynków lub ich części –powierzchnia użytkowa, 3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych –ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych –podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
  • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach zwolnionych
  • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników
   
Opłaty: Podatek od nieruchomości jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Indywidualny numer konta bankowego wskazany jest w decyzjach wymiarowych.
   
Czas realizacji: Informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie obowiązku lub zmianę stanu faktycznego.
Wydanie decyzji w terminie miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Podatnikowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 5901