Nazwa usługi: Informacja na podatek leśny
   
Kogo dotyczy: Osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami lasów– położonych na obszarze Gminy Wałbrzych.
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • IL-1 Informacja o lasach
  • ZIL-1 Załącznik do informacji lasach gruntach – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
  • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach zwolnionych
  • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników
   
Opłaty: Podatek leśny jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Indywidualny numer konta bankowego wskazany jest w decyzjach wymiarowych.
   
Czas realizacji: Informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie obowiązku lub zmianę stanu faktycznego. Wydanie decyzji w terminie miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Podatnikowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2105