Nazwa usługi: Informacja na podatek rolny
   
Kogo dotyczy: Osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – położonych na obszarze Gminy Wałbrzych.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa powyżej, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • IR-1 Informacja o gruntach
  • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
  • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach zwolnionych
  • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników
   
Opłaty: Podatek rolny jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Indywidualny numer konta bankowego wskazany jest w decyzjach wymiarowych.
   
Czas realizacji: Informacja składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie obowiązku lub zmianę stanu faktycznego.
Wydanie decyzji w terminie miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Podatnikowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1753