Nazwa usługi: Wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   
Kogo dotyczy: podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłatach skarbowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   
Opłaty: 50,-zł* -wnoszona na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu PKO Bank Polski S.A. 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935 z dopiskiem „opłata skarbowa”

* Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152,poz 897 ze zm.), posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
   
Czas realizacji: Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej wynikającej z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1695