Nazwa usługi: Rejestracja urodzeń
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
Ustawa
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • dokumenty tożsamości (do wglądu dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
  • w przypadku uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być przyjęte w przypadku matki rozwiedzionej, gdy upłynęło 300 dni od daty prawomocności wyroku rozwodowego, natomiast w przypadku wdowy, gdy upłynęło 300 dni od daty śmierci męża
  • gdy dziecko rejestrować będzie inna osoba niż rodzice - osoba ta powinna posiadać, swój dokument tożsamości oraz pisemne pełnomocnictwo rodziców z podaniem imienia (imion) jakie nadają dziecku. Matka niezamężna podaje również imię ojca dziecka
   
Opłaty: bez opłat
   
Czas realizacji: niezwłocznie, w przypadku zgłoszenia urodzenia w USC osobiście zgodnie z telefonicznie ustalonym terminem
   
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji odmawiającej dokonania czynności związanej z rejestracją stanu cywilnego do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika USC
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2800