Nazwa usługi: Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Skan aktu urodzenia dziecka
  • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
  • Uwierzytelniona kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
  • Uzupełniony i zeskanowany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
  • Dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1901