Nazwa usługi: Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami (współwłaścicielami) środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
  • DT-1/A – Załącznik do Deklaracji na podatek od środków transportowych
  • Umowa kupna-sprzedaży
  • Faktura
  • Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu
  • Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
   
Opłaty: Podatek należy wpłacać bez wezwania na numer rachunku bankowego nr BANK PKO BP SA 42 1020 3668 0000 5502 0430 0919
   
Czas realizacji: Deklaracja składana w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania/lub siedziby.
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
- do dnia 15 lutego – I rata
- do dnia 15 września – II rata, każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
*po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku - podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
- do dnia 15 września danego roku II rata,
*od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie:- 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
*Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, których istniał obowiązek.
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3131