Nazwa usługi: Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
   
Kogo dotyczy: Osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – położonych na obszarze Gminy Wałbrzych oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z jednostkami organizacyjnymi, w tym ze spółkami niemającymi osobowości prawnej.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:1)grunty, 2)budynki lub ich części, 3)budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
  • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
  • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach zwolnionych
   
Opłaty: Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku
BANK PKO BP SA 97 1020 3668 0000 5102 0430 0901.
   
Czas realizacji: Deklaracja składana w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie obowiązku lub zmianę stanu faktycznego. Podatek w wysokości wykazanej w deklaracji należy wpłacać bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 7696