Nazwa usługi: Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
   
Kogo dotyczy: Osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – położonych na obszarze Gminy Wałbrzych oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z jednostkami organizacyjnymi, w tym ze spółkami niemającymi osobowości prawnej.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa powyżej, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
  • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
  • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych
   
Opłaty: Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku
BANK PKO BP SA 97 1020 3668 0000 5102 0430 0901
   
Czas realizacji: Deklaracja składana w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie obowiązku lub zmianę stanu faktycznego.
Podatek w wysokości wykazanej w deklaracji należy wpłacać bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2495