Nazwa usługi: Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
   
Kogo dotyczy: Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami lasów – położonych na obszarze Gminy Wałbrzych oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
  • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu
  • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych
   
Opłaty: Numer konta, na które można uiszczać opłaty z tytułu podatku
BANK PKO BP SA 97 1020 3668 0000 5102 0430 0901
   
Czas realizacji: Deklaracja składana w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie/wygaśnięcie obowiązku lub zmianę stanu faktycznego.
Podatek należy wpłacać bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty
   
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1997